ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII ZIENTARY - MALEWSKIEJ W KĘTRZYNIE
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ 3 SZTUK TABLIC INTERAKTYWNYCH, 6 SZTUK GŁOŚNIKÓW DO TABLIC INTERAKRYWNYCH ORAZ 2 SZTUK PROJEKTORÓWDrukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ 3 SZTUK TABLIC INTERAKTYWNYCH, 6 SZTUK GŁOŚNIKÓW DO TABLIC INTERAKRYWNYCH ORAZ 2 SZTUK PROJEKTORÓW

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ 3 SZTUK TABLIC INTERAKTYWNYCH, 6 SZTUK GŁOŚNIKÓW DO TABLIC INTERAKRYWNYCH ORAZ 2 SZTUK PROJEKTORÓW

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Zakup

Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie

Nr UZP: nie dotyczy

Ogłoszono dnia: 2017-11-22 przez Ewa Stadnicka

Treść:

NABYWCA:
GMINA MIEJSKA KĘTRZYN
ul. Wojska Polskiego 11  , 11-400 Kętrzyn 
NIP 742-205-13-31
 
ODBIORCA:
ul. Bydgoska 1,11-400 Kętrzyn
 
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy , w pierwszym gatunku oraz zawierać pełne wyposażenie, gwarancję , instrukcję obsługi w j. polskim konieczne do uruchomienia i pracy zestawu bez ponoszenia dodatkowych opłat .
 1. Wymagania minimalne dotyczące zakupu tablicy interaktywnej z technologią dotykową pozycjonowania w podczerwieni z oprogramowaniem :
 • Powierzchnia robocza tablicy min 95”
 • Mocowanie tablicy – bezpośrednio do ściany
 • Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
 • Powierzchnia tablicy – ceramiczna
 • Właściwości powierzchni – suchościeralna , magnetyczna
 • Odporna na uszkodzenia mechaniczne
 • Powierzchnia antyrefleksyjna ,matowa, zoptymalizowana do wyświetlania obrazu z projektora
 • Programowalne przyciski po dwóch stronach tablicy- możliwość przypisania najczęściej używanych funkcji do klawiszy
 • W zestawie pisaki interaktywne imitujące kolory : czerwony, niebieski, czarny oraz wymazywacz
 • Oprogramowanie rozpoznające pismo w języku polskim
 • Tablica powinna działać w oparciu o technologię podczerwieni (IR), pozwalającą na obsługę multigestów (zoomowanie, rotacja, przewijanie, edycja obrazu za pomocą wskaźnika lub oprogramowania)
 • Obsługa systemów Windows XP/ VISTA/7,8,10  , Mac, Linux
 • Min. 3 letnia gwarancja na tablice oraz 2 letnia gwarancja na pozostałe komponenty
 
 1. Głośniki do tablicy interaktywnej  ,charakterystyka (parametry minimum) :
 • Moc 40 W
 • HUB
 • Czytnik kart Mini SD
 • Port USB
 • Wyjście mikrofonowe
 1. Projektor krótkoogniskowy dostosowany do proponowanej tablicy interaktywnej wraz z uchwytem montażowym , charakterystyka ( parametry minimum ):
 • Technologia LCD
 • Jasność (ANSI) od 3 000 lumenów
 • Rozdzielczość podstawowa 1280x 800
 • Kontrast min.5000:1
 • Lampa - żywotność min. 5000  h
 • Gwarancja  na projektor  36 miesięcy
 • Gwarancja na lampę 12 miesięcy
 
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 • maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy .
 
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 • Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
 • Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową ,posiadać datę sporządzenia , zawierać adres lub siedzibę oferenta , numer NIP , podpisana czytelnie przez wykonawcę , numer telefonu .
 • Do oferty musi być dołączona kserokopia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej .
 
 1. OCENA OFERTY
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów :
 • Cena – 100 %. Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru :
cena brutto oferty najtańszej
-------------------------------------- x 100 = ilość punktów
cena brutto oferty badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów 
 
 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem  sp3ketrzyn.pl
 
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 • Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty , kurierem , osobiście na adres: Szkoła Podstawowa nr3; ul. Bydgoska1: 11-400 Kętrzyn lub pocztą elektroniczną na adres sp3ketrzyn@wp.pl do dnia 30.11.2017r.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .
 • Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 04.12.2017r., a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem sp3ketrzyn.pl
 
 1. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Ewa Stadnicka dyrektor szkoły pod numerem telefonu:
 89 752 32 71 oraz adresem mailowym sp3ketrzyn@wp.pl
WYMOGI FORMALNE
Zawarcie umowy . Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności .
 
 1. FORMA PŁATNOŚCI
Zapłata należnej kwoty nastąpi po wykonaniu całości zamówienia stwierdzonego podpisaniem przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego na podstawie faktury VAT wystawionej przez  Wykonawcę , płatnej przelewem w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT .
UWAGA – protokół zdawczo odbiorczy musi zawierać numery seryjne urządzeń .
 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do :
 • wyjaśnienia treści ofert z Oferentami w przypadku , gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne, lub budzą wątpliwość,
 • odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony